en

SOM

سیاست ایمنی و سلامت

ما در شرکت مهندسی برق آرا اعتقاد داریم که همه زمینه های مختلف ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت، با یکدیگر وابستگی ریشه ای دارند و با چشم پوشی از یکی از این ابعاد، نمیتوان در سایر زمینه ها، موفقیتی به دست آورد. و همچنین افزايش سرعت کارها و ارتباط نزديک انسان با ماشين ها مي تواند همراه با خطاي انساني حوادثي را نيز بوجود بياورد که دامنه تبعات حوادث از يک نفر فراتر رفته و گاه به سطح کشور و حتي بين الملل مي رسد ، گذشته از جنبه هاي انساني که هدف اصلي هر نوع فعاليت بويژه حوزه فعاليت ايمني وHSE است افزايش خسارات ناشي از فعاليتهاي گوناگون توسعه از حيث اقتصادي نيز بسيار مورد توجه گرفته است ، از اینرو، ایجاد و حفظ فرهنگ ایمنی و مدیریت ریسک در کانون برنامه ریزی های ما است . بسيار روشن است که حفاظت از سرمايه و نيروي انساني متخصص تا چه حد در بهره وري موثر است و يافتن جانشين براي نيروي انساني ماهر بسياردشوار و زمان بر و گاه غير ممکن مي نمايد . همچنين بعضاً خسارات مالي وارد شده تا حدي است که نتيجه چندين سال تلاش و فعاليت را بايد صرف بازسازي و جبران آن نمود. هدف ما در راستای HSE مشخصاً‌ اجتناب از پیش آمد سوانح ،‌ صدمه و زیان به افراد و نیز خسارت به محیط زیست می باشد. شرکت مهندسی برق آرا و شرکت های زیر مجموعه آن همگی به سیاست های سلامت،‌ ایمنی و محیط زیست (HSE) پایبند هستند .سلامتی و ایمنی کارکنان و تمامی کسانی که با برق آرا در ارتباط هستند یکی از بالاترین اولویت هاست . تمام کارکنان ،‌ پیمانکاران و شرکت هایی که به هر شکل با برق آرا مرتبط هستند می بایست HSE را درک و از آن پیروی کنند.

  • سیاست های ما در راستای HSE سه بخش کلی دارد :
  1. ۱- شرکت مهندسی برق آرا خود را متعهد به اجرای قوانین و مقررات HSE می داند.
  2. ۲- شرکت مهندسی برق آرا خود را متعهد به پیشرفت پیوسته و مستمر در HSE می داند.
  3. ۳- شرکت مهندسی برق آرا متعهد به اصل " پیشگیری از آلودگی"‌ است.
این گروه در تمامی عملکردها و پروژه های خود در هر سطحی، چارچوب مدیریت HSE را که شامل تحقق پیشرفت پاینده در HSE می باشد لازم الاجرا می داند . تمامی کارمندان و مدیران ملزم به دانستن نقش خود در اجرا و رعایت این سیاست می باشند. اطلاعات مورد نیاز در راستای این سیاست در قالب جلسات و بحث های آموزشی به کارمندان داده می شود و هر کارمند در شرح وظایف شغلی خود به طور کامل و شفاف با نقش خود در احقاق HSE و چگونگی رعایت اصول آن در هنگام کار آشنا می شود.